RTE Maharashtra Admission 2019-20 – 1st 2nd 3rd Round Lottery Result, Selection List Released

By | May 22, 2019
RTE Maharashtra Admission 2019 - rte25admission.maharashtra.gov.in

[rte25admission.maharashtra.gov.in] RTE Maharashtra Admission 2019-20. RTE 25 Online Form Last Date {आरटीई ऑनलाइन एडमिशन} School List. Apply Online for RTE Maharashtra Admission 2019. As RTE 25 Admission Maharashtra 2019-20 is now open. So, fill RTE Maharashtra Admission 2019-20 Online Form before last date. Get more information from this web page regarding RTE Admission 2019-20 Maharashtra.

Latest Update Maharashtra 2nd Round Lottery Result 2019-20 released. Check RTE Maharashtra Second Round Selected Students List using direct link available here.

Latest Update – RTE Maharashtra 1st Round Lottery Result 2019-20 released by official authority. Parents will get RTE Lottery Result through SMS on their registered mobile number. RTE Maharashtra Admission 1st Round Selection List for session 2019-20 is now available. Visit to official website using direct link given below.

“सन 2019-20 या वर्षीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाईल”.

“आर.टी.ई. प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० करिता शाळा रजिस्ट्रेशन/व्हेरिफिकेशन दि. ८/२/२०१९ ते २२/२/२०१९ पर्यंत सुरु आहे. पालकांनी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्याची मुदत दिनांक २५/२/२०१९ पासून ११/३/२०१९ पर्यंत राहील”.

RTE Maharashtra Admission 2019-20 Online Date

RTE Admission 2019-20 Maharashtra will going to start from 25th February 2019. Parents can fill RTE Maharashtra Admission 2019-20 Online Registration Form. You have to fill Online Application Form of RTE 25 Maharashtra Admission 2019 before 11th March 2019. And RTE Maharashtra School Registration / Verification for the admission process for 2019-20 has Continued from 8/2/2019 to 22/2/2019.

student.maharashtra.gov.in – RTE Admission 2019-20 Maharashtra

आरटीई महाराष्ट्र एडमिशन 2019-20 – आरटीई महाराष्ट्र एडमिशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने चालू हो गए है | जो भी माता-पिता अपने बच्चों का एडमिशन आरटीई नियम 2011 के तहत करवाना चाहते है | वो सभी इस पेज की सहयेता से पूरी जानकारी लेकर डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है | आरटीई महाराष्ट्र एडमिशन के तहत सभी गरीब बच्चो को आरटीई नियम के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में 25% सीट आरिक्षत है |

student.maharashtra.gov.in - RTE Admission Maharashtra

Latest NewsRTE Maharashtra Online Form 2019 has been available on https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/login . Parents can Apply Online for RTE Admission 2019-20 Maharashtra from given below link.

Latest RTE Maharashtra Admission Online Form Update : RTE Maharashtra Admission Online Form will available. Stay connected with rteadmission.co.in .

RTE Maharashtra Admission 2019 [Online Date] – rte25admission.maharashtra.gov.in

All the students are informed that RTE 25 Admission Maharashtra 2019 Online is going to start soon. So, those students who wants to apply online for RTE Admission 2019-20 Maharashtra. They all can fill online application form of RTE 25 Admission 2019 Maharashtra before last date. So, all the students can check here RTE Maharashtra Admission 2019-20 Online Form. Students can also check here RTE Maharashtra School List. RTE 25 Admission Online Form 2019-20 Maharashtra is available here. Check RTE Maharashtra Admission 2019 Last Date.

RTE Admission 2019-20 Maharashtra Online Application Form

rte25admission.maharashtra.gov.in 2019 Apply Online Application Registration

District Council Education Department for Right to Education will going to start RTE Online Admission Form 2019 Maharashtra. So, candidates who wants to check RTE 25 Online Admission Form 2019-20 Maharashtra. Check from rte25admission.maharashtra.gov.in Register Online Application, rte25admission.maharashtra.gov.in Apply Online, rte25admission.maharashtra.gov.in 2019, & rte25admission.maharashtra.gov.in Online Application Registration. Students can also check RTE 2019 Admission Form from student.maharashtra.gov.in .

RTE Admission 2019-20 Maharashtra Required Documents

आर.टी.ई. २५ % ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेकररता आवश्यक कागदपत
कागदपत्राचा प्रकार वैध कागदपत्राांची सूची
रहिवासाचा/ वास्तव्याचा प
ुराव
आधार कार्ड / पासपोटड ननवर्णूक फोटो ओळख/पत्र वीज/
टेललफोन बिल / घरपट्टी / दय्ुयम ननिांधक कायाडलयाचा
नोंदणीकृत भार्ेकरारनामा / वािन चालववण्याचा परवाना.
या पैकी कोणतेिी एक.
जातीचे प्रमाणपत्र ( वडर्लाांचे) तिसीलदार/ उपजजल्िाधधकारी/उपववभागीय अधधकारी यााांचे
प्रमाणपत्र
हदव्याांग प्रमाणपत जजल्िा शल्य धचक्रकत्सक / वैद्यकीय अधीक्षक, अधधसु
धचत
जजल्िा शासकीय रुग्णालय यााांचे ४० टक्के पेक्षा जास्त
हदव्याांग असल्याचेप्रमाणपत्र.
कुटुांिा उत्पन्नाचा दाखला तिसीलदार नायि तिसीलदार/दजाडपेक्षा कमी नसलेल्या
मिसूल अधधकाऱ्याचे प्रमाणपत्र. (आधथडक वर्ड २०१६-२०१७
माचड २०१७ अखेरचे१ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले)
जन्माचा दाखला ग्रामपांचायत /न.पा./ म.न.पा. याांचा दाखला / रुग्णालयातील
ANM रजजस्टर मधील दाखला / आांगणवार्ी / िालवार्ीतील
रजजस्टर मधील दाखला / आई,वर्ील अथवा पालकाांनी
प्रनतज्ञा पत्राद्वारे के लेले स्वयांननवेदन.
घटस्फोहटत महिला 1)न्यायालयाचा ननणडय.
२)घटस्फोहटत महिलेचा/ िालकाच्या आईचा रहिवासी पुरावा.
३)िालक वांधचत गटातील असल्यास िालकाचे क्रकांवा त्याच्या
वडर्लाांचेजातीचे प्रमाण पत्र व िालक आधथकड दिुलड गटातील
असल्यास िालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला.
न्यायप्रववष्ट असलेल्या
घटस्फोटा प्रकरणातील महिला
1)घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायप्रववष्ट असल्याचा पुरावा.
२)घटस्फोट प्रकरण न्यायप्रववष्ट असलेल्या महिलेचा/
िालकाच्या आईचा रहिवासी पुरावा.
३)िालक वांधचत गटातील असल्यास िालकाचे क्रकांवा त्याच्या
वडर्लाांचेजातीचे प्रमाण पत्र व िालक आधथकड दिुलड गटातील
असल्यास िालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला
ववधवा महिला 1)पतीचे मत्ृ
यूपत्र (प्रमाण पत्र)
२) ववधवा महिलेचा /िालकाच्या आईचा रहिवासी पुरावा.
३)िालक वांधचत गटातील असल्यास िालकाचे क्रकांवा त्याच्या
वडर्लाांचेजातीचे प्रमाण पत्र व िालक आधथकड दिुलड गटातील
असल्यास िालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला.
अनाथ बालके 1)अनाथ िालकाांच्या िाितीत अनाथालयाची कागदपत्रे ग्राह्य
धरण्यात यावीत.
२)जर िालक अनाथालयात राित नसेल तर जे पालक त्याचा
साांभाळ करतात त्याांचे िमीपत्र आवश्यक रािील.

RTE Admission 2019-20 Pune Nagpur School List – RTE Admission.maharashtra.government.in

Check here RTE 25 Pune Admission 2019-20 Date. Also get RTE Pune Admission 2019 School List.

District Name School Registration Online Application
Start From Last Date Open Close
Ahmadnagar May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Jalna May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Pune May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Aurangabad May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Mumbai May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Thane May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Wardha May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Nanded May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Hingoli May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Parbhani May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Akola May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Amravati May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Bhandara May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Bid May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Buldana May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Chandrapur May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Dhule May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Gadchiroli May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Gondiya May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Jalgaon May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Kolhapur May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Latur May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Nagpur May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Nandurbar May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Nashik May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Osmanabad May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Palghar May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Raigarh May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Ratnagiri May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Sangli May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Satara May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Sindhudurg May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Solapur May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Washim May 2019 May 2019 May 2019 May 2019
Yavatmal May 2019 May 2019 May 2019 May 2019

RTE 25 Maharashtra Admission Process 2019-20

 1. Get your application number registered on the system. The application number and password will be communicated on your registered mobile.
 2. Enter child details, parent details.
 3. Locate the address accurately to list schools within 1 KM and within 1-3 KM range from your house.
 4. Select the required standard.
 5. Upload required documents.
 6. Confirm the application.
 7. After confirmation, take the printed application along with the required documents to help desk.

आरटीई ऑनलाइन एडमिशन 2019-20

सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की आरटीई -225 महाराष्ट्र महाराष्ट्र 201 9 ऑनलाईन लवकरच सुरू होणार आहे. अशा तऱ्हेचे ज्यांना आरटीई प्रवेश 2019-20 महाराष्ट्र ते सर्व आरटीई 25 प्रवेश 2019 महाराष्ट्र शेवटच्या तारखेपूर्वी ऑनलाईन अर्ज भरवू शकतात. तर, सर्व विद्यार्थी आरटीई महाराष्ट्र प्रवेश -2019-20 ऑनलाइन फॉर्म तपासा. विद्यार्थी आरटीई महाराष्ट्र शालेय यादीदेखील तपासू शकतात. आरटीई 25 प्रवेश ऑनलाइन फॉर्म 2019-20 महाराष्ट्र येथे उपलब्ध आहे. आरटीई महाराष्ट्र प्रवेश 201 9 शेवटची तारीख.

How To Apply Online For RTE Maharashtra Admission 2019-20 ?

 • First of all the students have to open official website of RTE – rte25admission.maharashtra.gov.in
 • Then open Online Application Tab available on official website.
 • If you are an Existing user, then login with your Application No. and Password.
 • If you are an New User. Click on New Registration link.
 • Fill all the required details correctly like Name of Child, Date of Birth, Mobile No. etc.
 • Then Click on Register button.
 • Then you have to fill an online application form.
 • Take a Print out of RTE Admission 2019-20 Application Form for future use.

RTE Maharashtra Admission FAQs

Total RTE Maharashtra Admission Vacancy District Wise

District RTE Schools RTE Vacancy Total Online Form Selections Admissions
Ahmadnagar 395 5367 5292 4451 3262
Akola 208 2482 4987 2718 1970
Amravati 234 3078 7298 3950 2473
Aurangabad 565 6375 11764 6800 3714
Bhandara 82 910 1850 1088 833
Bid 200 2708 3443 2507 1907
Buldana 219 2983 4021 3017 2170
Chandrapur 181 1857 2620 1624 1141
Dhule 93 1181 1658 1269 959
Gadchiroli 83 897 948 757 607
Gondiya 137 1029 2242 1247 983
Hingoli 59 697 1229 499 302
Jalgaon 261 3817 5550 3732 2648
Jalna 243 2872 3632 2762 1869
Kolhapur 347 3501 1688 1632 1220
Latur 230 2186 3980 2139 1443
Mumbai 300 7280 11057 5797 2461
Mumbai 47 1094 301 1225 765
Nagpur 663 7002 23829 8973 5743
Nanded 234 3329 6332 3552 2347
Nandurbar 43 479 368 309 137
Nashik 466 6589 11118 7108 4646
Osmanabad 133 1736 2422 1835 1076
Palghar 208 3702 799 721 536
Parbhani 152 1502 1879 1435 934
Pune 930 16293 43583 19104 12100
Raigarh 244 4134 4415 2899 2087
Ratnagiri 90 935 519 488 447
Sangli 231 2301 1343 1084 733
Satara 234 2492 1824 1663 1340
Sindhudurg 43 431 174 168 141
Solapur 351 3697 3952 2418 1845
Thane 640 16594 13170 9732 5777
Wardha 134 1679 3477 2188 1442
Washim 102 1173 1430 1119 777
Yavatmal 194 1737 4865 2073 1468
Total 8976 126119 199059 114083 74303

Click Here to apply online for RTE Admission 2019-20. If you have any question regarding [rte25admission.maharashtra.gov.in] RTE Maharashtra Admission 2019-20. Comment it in comment box.

103 thoughts on “RTE Maharashtra Admission 2019-20 – 1st 2nd 3rd Round Lottery Result, Selection List Released

 1. Pingback: RTE Maharashtra

 2. SANJEEV Y BHANDARE

  please inform me online application starting date. i could not register my son on rte side die to birth date box. it is allow only birth year beetwen 2007 to 2016. my sons birth year is december 2006. and i wish to take him admission in better school in 8th standard for academic year 2019-2020 by the rte online system. please help me.

  Reply
 3. AMAR MAHAJAN

  pl.inform me online application date. that my ward birth date. 07/01/2016 is applicable for nursery?

  Reply
 4. Supriya Sagar Kashid

  Please inform me the online application date as early as possible

  Reply
 5. ROHINI PATIL

  I want all details of rte 25 admission process properly because i m single parent so want details of documents

  Reply
 6. Rajashree Bhadale

  Please inform me online application starting date & also clarify my ward is applicable for nursery (Birth date 27/10/2015)? Please provide school list of Pune District.

  Reply
 7. Rupali

  How to reapply if user had registered last year and did not get selected. and now want to apply for next year admission process.what will be the process and what is the exact start date of RTE admission 2019 .

  Reply
 8. swati

  Unable to register on. website. District field is blank.solve this issue urgently then only we are able to register online.

  Reply
 9. mrudula abhijit shelke

  Unable to register on website. District field is blank

  Reply
 10. VISHAL WAMANRAO DHORE

  Unable to register on. website. District field is blank.solve this issue urgently then only we are able to register online.

  Reply
 11. Abhijeet Pawar

  When I clicked the link it is giving me following error:
  “Your connection is not private
  Attackers might be trying to steal your information from student.maharashtra.gov.in (for example, passwords, messages, or credit cards)”

  Please clarify about the data safety and security. If this is the case then how can we rely on you?
  Also, the website the district option is not working

  Reply
  1. Apeksha

   Kindly check the date and time of your system. If it is inproper then only it will shows an error of “Connection is not private”

   Reply
 12. दिलीप लाडे

  Rte25%, जिलावाईज अँडमिशनची तारीख लवकरच डिक्लेअर करावी

  Reply
 13. Pingback: RTE Maharashtra Admission 2019-20 – RTE Admission 2019

 14. Apeksha Shedge

  Could you please help me with the expected dates of the re-working of website?

  Reply
 15. Ankush

  District Field blank, cant register.. Pls solve this issue earliest sir.

  Reply
 16. YOGESH

  IF YOU WANT TO APPLY FOR RTE 25% SCHOOL ADMISSION CONTACT ME +91-7020478889

  student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/rteindex

  +91-7020478889

  Reply
 17. Pramod Kisan wani

  Please give details for Rte admission of 2.19-20 and website address it will helpfully for me
  Thank you

  Reply
 18. Aruna Hemant Naik

  Please guide me how to fill the admission form no body telling me a right way ,also asking for money please help me

  Reply
 19. Hanumantha Eate

  The online application page is not working.
  Kindly let us know by when this issue will be resolved. This issue is showing from last 2 weeks.

  Please do the needful ASAP.

  Reply
 20. Gopal Kabade

  District Column blank, Can’t Select anything.

  Website also attacked by hackers.
  So many Problems on the website.

  UNABLE TO FIND FORM

  Reply
 21. BANGSHI BERA

  Please Notify admission date as early as possible.Please guide me how to fill the admission form no body telling me a right way

  Thanks.

  Reply
 22. Nisar Ansari

  This is the good service started you people, till now admission not started as check on the side student.maharashtra.gov.in, kindly make sure information should be correct,

  My suggestion, the percentage should be more than 75% for admission, this will help more children to get qualification.

  Reply
 23. Rafique Shaikh

  rte madhe salect districet page open hot nahi… problem aahe…madat kara kadhi open honaar…
  punya saathi kadhi date aahe

  Reply
 24. pavan

  please notify or inform me what is the exact date of rte for year 2019-20 for Maharashtra, & what documents needed when fill online application

  Reply
 25. l ganesan

  Date of birth and district column is blank …Pls how to apply ..?

  Reply
 26. Pavan

  Tried to fill form online but after many attempts website not opening or working .
  So what to do fill online form,please help

  Reply
 27. Abhijeet Pawar

  The Issue is still not resolved. When can a new user shall register? People are facing issues since long time and RTE still not able to address the queries or declare the date of application. Many virals(On whatapp) are saying it is up and running and we should take the admission before February 2019. Please put some light on it as folks are confused and dont know how to proceed further

  Reply
 28. Asharaf

  Hi,

  Can some one advice. the start and end date of the the RTE form registration and application filling?
  This time “District Of Current Address” filed not working, no drop-down menu comes while clicking on.

  Please reply, if some one have the required information regarding RTE admission. Thanks.

  Awaiting for feasible and quick update.

  regards,

  Reply
 29. Sana khan

  Plz inform me the date of RTE admission I m waiting. Whoever know plz reply me

  Reply
 30. sujata yewle

  pls inform when RTE online admissions forms get start for 2019-20

  Reply
 31. Bharat Nikam

  please inform me when start 2019-2020 RTE admission in nashik Maharashtra…..

  Reply
 32. Sagar Gavade

  I am facing same problem of adding district of current address as there is no list of any district in the column. Please help…..

  Reply
 33. ramesh kadam

  I am facing same problem of adding district of current address as there is no list of any district in the column. Please help…..

  Reply
 34. Dhanaji

  District column is blank, unable to select it from drop down. Please advise when it is going to resolve and what is last date for online forms.

  Reply
 35. ibrahim shariff

  Plz inform me the date of RTE admission I m waiting. Whoever know plz reply me

  Reply

  Reply
 36. sonali mhaskar

  Plz inform me the date of RTE admission,send link, I m waiting. Whoever know plz reply me

  Reply

  Reply
 37. shital savalkar

  District column is blank, unable to select it from drop down. Please advise when it is going to resolve and what is last date for online forms.

  Reply
 38. shital savalkar

  District column is blank, unable to select it from drop down. Please advise when it is going to resolve and what is last date for online forms. Plz imform me necessary information before last date.

  Reply
 39. Pramod Bagade

  In the present webportal, the drop-down menu of “Select District” is not working. It is not working since beginning. Can you please sort out the issue. Also please let us know if any specific internet setting are required to be done.
  Regards

  Reply
 40. Amol khade

  District drop down menu is not available and It’s Mandatory. Please help.

  Reply
  1. Pramod Bagade

   Though the link is opened, it is not functioning. THE WEBSITE DOESN’T TAKE “SELECT DISTRICT” option.

   Please rectify.

   Reply
 41. saika

  Though the link is opened, it is not functioning. THE WEBSITE DOESN’T TAKE “SELECT DISTRICT” option.
  Please rectify.

  Reply
  1. Pramod Bagade

   No. The website is not functioning. Stop cheating people. Activate” select district” button, without which registration will not take place. After a few days you will start saying last date is over. It was supposed to be started on 25 Feb without any problem. However, now only 3 days are left, and you have done nothing except cheating.

   Shame on admin of website and concerned officials, minister.

   Reply
 42. Shajmeen Sayyed

  Have any parent from pune tried to apply online as in the District feild there is no option for Pune.

  Admin please help. The helpline number given is not valid.

  Reply
  1. Priya

   I tried it, it shows Pune district.

   However it is not showing me any schools for Jr. KG admissions. Admin, kindly let us know if Govt is offering admissions to Sr. KG? Its of no use if there is no single school around Dhankwadi to offer Jr. KG entry through RTE.

   Reply
 43. Ajay G. Bhosale

  All district is showing but pune district is not showing in select district option so i can not registration without district.

  Reply
 44. RASHMI LOKHANDE

  plz give mi the solution for the registration done on RTE form I want to change the contact details because no msg of password is cpming or showing on the mobile number

  Reply
 45. Sarika pawar

  after pune district , there is issue with school selection colud uou pls help in this

  Reply
 46. Pingback: RTE Maharashtra

 47. Subhash Takit

  Dear Sir /Madam,
  Please updated the next round will declare for the admission 2019-20.

  Reply
 48. UJWALA DINE

  Dear Sir /Madam,
  Please updated the 2 nd round will declare for the admission 2019-20.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *